You are here:: ทัวร์อื่นๆ สุดคุ้ม ทูอินวันในราคา 1 เดียว ล่องแยงซี(ตามน้ำ) เรือ 5 star YANGTZE GOLD CRUISES
 
 
พิมพ์

สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก+ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน 35,900.-

วันเดินทาง 11 – 18 เมษายน 2560 (8 วัน 7 คืน) บิน WE

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ฉงชิ่ง – หงหยางต้ง – เจี่ยฟ่างเปย 素旺那奔国际机场 - 重庆 - 洪崖洞 - 解放碑步行街

08.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ E สายการบิน THAI SMILE AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและกระเป๋าให้กับท่าน

11.10 น. ออกเดินทางสู่นคร ฉงชิ่ง โดยสายการบิน THAI SMILE AIRWAYS เที่ยวบินที่ WE684

15.15 น. เดินทางถึง นครฉงชิ่ง ตั้งอยู่มณฑลหูเป่ย เป็นมหานครเฉกเช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เทียนสิน ได้ชื่อว่าเป็น " 1เดียวใน 4 ฤดู " ของจีน เนื่องจากภูมิศาสตร์เป็นแอ่งกะทะ ก่อให้เกิดสภาพอากาศอบอุ่นตลอดปี ส่วนในตัวเมืองมีแม่น้ำแยงซีเกียงอันเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจีนรองจากแม่น้ำฮวงโหไหลพาดผ่าน จึงทำให้นครฉงชิ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งการล่องชม ทัศนียภาพ สองฟากฝั่งของ "แยงซีเกียง" อีกทั้งยังได้ชื่อว่า มี "ทัศนียภาพยามราตรี ที่งดงาม"หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเที่ยวชมถนนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม หงหยาต้ง ตั้งอยู่ริมฝั่งของสองแม่น้ำที่ไหลมาบรรจบกันคือ "แยงซีเกียงและเจียหลิง" มีประวัติความเป็นมากว่า 2,300 ปี โดยมีสถาปัตยกรรมบ้านเรือนแบบ " ห้อยขา" 吊脚楼 อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชนเผ่า"ถู๋เจีย" ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่มณฑลหูเป่ยและหูหนาน ภายในยังเป็นแหล่งช็อปปิ้งสำหรับสินค้าพื้นเมืองให้ได้ ชม ชิม ช็อป อย่างเพลิดเพลิน จากนั้นนำท่านสู่ “ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย” เป็นแหล่งช็อปปิ้งสไตล์แนวโมเดินท์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมสินค้าทันสมัยทั้ง รองเท้า เสื้อผ้า ฯลฯ เอกลักษณ์ของที่นี่คือ จุดศูนย์กลางถนนเป็นที่ตั้งป้ายอนุสรณ์สูง 27.5 เมตรสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงชัยชนะในการต่อต้านสงครามญี่ปุ่น

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พัก CHONGQING GUO MAO GE LAN WEI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ฉงชิ่ง – สวนเอ๋อหลิ่ง – เมืองโบราณฉือชี่โข่ว – มหาศาลาประชาคม – จัตุรัสประชาชน – พิพิธภัณฑ์ซานเซีย – YANGTZE GOLD CRUISES 重庆 - 鹅岭公园 - 磁器口古镇 - 大禮堂(外观)- 人民广场 - 黄金系列游轮 5 星

เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรม นำท่านชม สวนเอ๋อหลิ่ง ตั้งอยู่เขตหวีจงซึ่งอยู่แถบแม่น้ำแยงซีเกียง และขนาบด้วยเจียงหลิงเดิมมีชื่อเรียกว่า “เอ๋อเซี่ยงหลิ่ง” สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ช่องแคบเขาซันหลิ่งซึ่งมีลักษณะเหมือนคอห่าน จึงได้ ถูกขนานนามว่า “สวนเอ๋อหลิ่ง” (สวนคอห่าน) และถือได้ว่าเป็นช่องแคบที่มีระยะใกล้นครฉงชิ่งมากที่สุด ภายในบริเวณสวนประกอบด้วยสะพานเชือก ศาลาชมวิว ฯลฯ อีกทั้งยังมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและท่านยังสามารถชมและเก็บภาพความประทับใจกับทัศนียภาพรอบๆนครฉงชิ่ง จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณฉือชี่โข่ว เป็นแหล่งช็อปปิ้งในแนวย้อนยุค ซึ่งในอดีตเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียง ในเรื่องของการทำเครื่องปั้นดินเผา จึงเป็นที่มาของชื่อสถานที่นี้ บ้านแต่ละหลังจะสร้างด้วยไม้ไผ่ ประตูหน้าบ้านจะต้องมีเครื่องเคลือบดินเผาประดับ ปัจจุบันได้ทำเป็นแหล่งสินค้าพื้นเมือง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ ชม ชิม ช็อป

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านชม มหาศาลาประชาคมและจัตุรัสประชาชน ( ชมและเก็บภาพบรรยากาศด้านนอก ) สร้างขึ้นหลังจากที่นายพลเฮ่อหลง แห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ก่อการปฎิวัติสำเร็จในปี 2494 โดยจำลองแบบมาจากหอฟ้าเทียนถานที่นครปักกิ่ง แบ่งออกเป็นตึกกลาง ตึกใต้ และตึกเหนือ ลักษณะพิเศษอยู่ที่ส่วนกลางมีโครงหลังคาหนักถึง 286 ตัน ภายในสามารถจุคนได้กว่า 4,000 คน ในปัจจุบันใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนและโรงละครของนครฉงชิ่ง นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ซานเสีย ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บเรื่องราวของการสร้างเขื่อนยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซานเสียต้าป้า ที่ขวางกั้นแม่น้ำแยงซีเกียงตั้งอยู่เขตหวีจงซึ่งอยู่แถบแม่น้ำแยงซีเกียงและขนาบด้วยเจียงหลิง ภายในจัดแต่งแสงสีสวยงาม เต็มไปด้วยศิลปะแบบโบราณและนวกรรมสมัยใหม่ตระการตา ท่านจะได้รับความรู้ความประทับใจกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มากมาย

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่าน ลงเรือสำราญหรู YANGTZE GOLD CRUISES เพื่อเริ่มต้นแห่งการล่องแม่น้ำแยงซีเกียงที่มีความยาว 610 กม. โดยเรือจะแล่นผ่านบรรดาช่องแคบน้อยใหญ่มากมาย (ภายในเรือสำราญพรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครัน อาทิ ห้องอาหาร ห้องคาราโอเกะ ห้องออกกำลังกาย ห้องรับรอง เป็นต้น) พักบนเรือสำราญหรู YANGTZE GOLD CRUISES

วันที่สาม ล่องเรือแยงซีเกียง – เมืองเฟิงตู – งานเลี้ยงต้อนรับ 长江三峽 - 丰都鬼城 - 船长欢迎晚会

เช้า รับประทานอาหารบนเรือ จากนั้นนำท่านขึ้นฝังชม เมืองเฟิงตู ( เมืองผี ) เป็นเมืองขนาดกลางริมฝั่งแม่น้ำอำเภอวั่นเซี่ยน ซึ่งเป็นเมืองยมโลกจำลองที่สร้างตามความเชื่อของชาวจีน ในสมัยราชวงศ์หมิง จากลัทธิเต๋าและพุทธผสมผสานกันเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษมีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 400 กว่าปี

กลางวัน รับประทานอาหารบนเรือ ขอเชิญร่วมทำกิจกรรมที่ทางเรือจัดไว้ให้ (เช็คตารางเวลา) เช่น ฝึกรำมวยจีน หัดวาดภาพพู่กันจีน ร้องเพลงคาราโอเกะ ห้องออกกำลังกาย ห้องหนังสือ ฯลฯ

เย็น รับประทานอาหารบนเรือ งานเลี้ยงต้อนรับจากกัปตันเรือและเหล่ากะลาสีเรืออย่างอบอุ่น พร้อมชมการแสดงของเหล่าพนักงานบนเรือ พักบนเรือสำราญหรู YANGTZE GOLD CRUISES

วันที่สี่ ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง – ชวีถังเสีย – เสี่ยวซานเสีย – อูเสีย – ชมการแสดงของพนักงานบนเรือ – ซีหลิงเสีย 长江三峽 - 瞿塘峽 - 小三峡 - 巫峽 - 船员精彩歌舞晚会 - 西陵峽

เช้า รับประทานอาหารบนเรือโดยเรือจะแล่นผ่านเขตทิวทัศน์ช่องแคบ ชวีถังเสีย ซึ่งเป็นช่องแคบที่มีความยาวสั้นที่สุดเพียง 8 กิโลเมตร และเป็นช่องแคบที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวพอสมควร โดยเฉพาะช่วงตะวันตกของช่องแคบที่ชื่อว่าประตูขุยเหมิน บริเวณนี้กระแสน้ำจะไหลเชี่ยวกรากมากโดยในอดีตเรือสำราญต้องฝ่าด่านอันแข็งแกร่งนี้ไปให้ได้ด้วยความปลอดภัย จากนั้นนำท่านลงเรือเล็กล่อง เสี่ยวซันเสีย ซึ่งตลอดระยะทางท่านจะได้เห็นความงดงามตลอดสองข้างฝั่ง

กลางวัน รับประทานอาหารบนเรือ เรือสำราญจะแล่นผ่าน ช่องแคบอูเสีย มีความยาวประมาณ 42 ก.ม. เป็นช่องแคบใหญ่อันดับหนึ่งในบรรดาช่องแคบของแม่น้ำแยงซีเกียง โดยที่สองฟากฝั่งจะมีแนวหินผาที่มีลักษณะเหมือนหินวางเรียงรายซ้อนกันเป็นชั้นอย่างมีระเบียบก่อให้เกิดทัศนียภาพที่โดดเด่นสวยงามเป็นพิเศษ

เย็น รับประทานอาหารบนเรือ ชมการแสดงของเหล่าพนักงานบนเรืออย่างสนุกสนาน เรือจะล่องผ่านเข้าสู่ ช่องแคบซีหลิงเสีย ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ช่องแคบที่มีขนาดยาวสุดในแม่น้ำแยงซีเกียง คือยาวประมาณ 70 กิโลเมตร และในอดีตกาล ถือได้ว่าเป็นช่องแคบที่มีอุปสรรคในการแล่นเรือมากที่สุด เนื่องจากบริเวณนี้จะมีทั้งแก่งหินและ หินโสโครกมากมาย แต่หลังจากที่ได้สร้างเขื่อน เก่อโจว ขึ้น แก่งหินบริเวณช่องแคบแห่งนี้ได้ถูกทำลายไปเสียส่วนใหญ่ ทั้งระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นจากเดิม ทำให้อุปสรรคการเดินเรือสะดวกขึ้น พักบนเรือสำราญหรู YANGTZE GOLD CRUISES

วันที่ห้า เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า – อี๋ชาง – จางเจียเจี้ย 三峽大壩 - 宜昌 - 张家界

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ จากนั้นนำท่านขึ้นฝั่งชม เขื่อนยักษ์ อภิมหาโปรเจ็คระดับกินเนสบุ๊ค ซานเสียต้าป้า เป็นโครงการที่ใหญ่โตที่สุดอีกอย่างหนึ่งของจีน นับตั้งแต่การสร้างกำแพงเมืองจีน มีความยาวทั้งหมด 3,035 เมตร ช่องระบายน้ำยาว 483 เมตร ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำได้ถึง 39.3 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนสันเขื่อนสูง 185 เมตร แบ่งออกเป็น 5 ส่วนกล่าวคือ 2 ส่วนสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้าส่งให้พื้นที่ 1 ใน 5 ของประเทศจีน อีก 1 ส่วนสำหรับระบายน้ำ และ 2 ส่วนเป็นประตูสำหรับเรือแล่นผ่านโดยแบ่งเป็นเรือที่มีระวางขับน้ำตั้งแต่ 3000 - 10,000 ตัน และเรือที่มีระวางขับน้ำน้อยกว่า 3,000 ตัน โดยมีประตูให้เรือแล่นผ่าน 5 ลำดับชั้นด้วยกัน และนอกจากใช้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจแล้วยังช่วยป้องกันอุทกภัยสองฝากฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียงอีกด้วย

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน โดยครอบคลุมพื้นที่กว่า 264 ตารางกิโลเมตร และได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติจีนในปี ค.ศ.1982 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติ ,หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจื่อ ทัศนียภาพอันโดดเด่นของอุทยานแห่งนี้ คือ ทิวยอดเขาหินทรายที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด สูงกว่า 200 เมตร อีกทั้งยังมีช่องแคบ ลำธาร และน้ำตกมากมาย รวมถึงถ้ำจนทำให้อุทยานนี้ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก ให้เป็น “ แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกธรรมชาติ ปี 1992”

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พัก ZHANGJIAJIE TIAN ZI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก หุบเขามหาโตรกจางเจียเจี้ย – สะพานแก้วที่ยาวที่สุดที่หุบเขาโตรกผาจางเจียเจี้ย 张家界大峡谷 - 中国最长玻璃桥

เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรม นําท่านสู่ หุบเขาต้าเสียกู่จางเจียเจี้ย สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเมืองจางเจียเจี้ย ท่านสามารถ ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง นําท่านพิสจูน์ความกล้าบน สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานจางเจียเจี้ย สะพานกระจกแห่งนี้ยาว 430 เมตร กว้าง 6 เมตร ปูพื้นด้วยกระจกโปร่งใสสามชั้น 99 ชิ้นเป็นลักษณะแบบตาราง แขวนอยู่ระหว่างหน้าผาสองแห่งด้วยความสูงจากพื้นดิน 300 เมตรสะพานแห่งนี้ถูกออกแบบให้เป็นที่สุดของโลก 10 อย่าง เช่น สะพานกระจกคนเดินที่ยาวที่สุดในโลก สถานที่กระโดดบันจี้จัมพ์ที่สูงที่สุดในโลก ทางเดินที่สูงชันที่สุดในโลก สะพานที่มีช่วงอัตราส่วนความยาวช่วงต่อความลึกมากที่สุดที่แรกของโลก (อัตราความกว้างมากกว่า 6 เท่า) สะพานขึงแรกที่มีกระจกแก้วที่รับน้ำหนักได้มากที่สุด สะพานขึงแห่งแรกที่มีการตรวจสอบโดยใช้กระแสไหลวนและเครื่องวัดความสั่นสะเทือนอื่น ๆ ร่วมกันเพื่อสร้างสภาพที่เหมาะสมและสบายสำหรับการเดินข้าม อีกทั้งเป็นสะพานที่ให้ความรู้สึกสบายมากที่สุดเวลาเดิน เป็นต้น

หมายเหตุ
1.ในกรณีที่สะพานแก้วปิดเนื่องจากกับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ หากสะพานแก้วปิด ทางบริษัทฯ จะจัด โปรแกรมอื่นมาทดแทนให้
2. ห้ามนำสิ่งของใดๆขึ้นไปบนสะพานแก้ว ยกเว้น กระเป๋าสตางค์และ โทรศัพท์มือถือ
3.หากท่านมีโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคกลัวความสูง เมาสุรา สุขภาพไม่อำนวยไม่ควรขึ้นสะพานแก้ว (สามารถถ่ายรูปเก็บวิวเป็นที่ระลึกได้)
4. ห้ามสวมใส่รองเท้าส้นสูงหรือรองเท้าแตะขึ้นสะพานแก้ว
5. ห้ามทะเลาะวิวาท วิ่งไล่จับ โยนของทิ้ง ยืนพิงระเบียง

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านแวะชมร้านสินค้า OTOP ของรายการทัวร์ที่บรรจุไว้

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พัก ZHANGJIAJIE TIAN ZI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน – กุ๋ยกู่จ้านเต้า – ระเบียงแก้ว – โชว์นางจิ้งจอกขาว 张家界 - 天门山 - 鬼谷栈道 - 玻璃栈道 - 天门狐仙秀

เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่จุดโดยสารกระเช้าเพื่อขึ้นไปยัง เทียนเหมินซาน ( เขาประตูสวรรค์ ) นับเป็น 1 ใน 4 ของเขาที่มีลักษณะโดดเด่นพิเศษเฉพาะ กล่าวคือ จะมีช่องโหว่ อันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นช่องประตูขึ้น ช่องประตูนี้สูง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร ลึก 60 เมตร มีบันได 999 ขั้น เพื่อขึ้นสู่จุดสูงสุดของเขา นับเป็นปรากฏการณ์อันอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และในระหว่างทางขึ้นท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพของยอดเขาสูงเสียดฟ้า และตื่นตาตื่นใจกับเส้นทางถนนที่มีความโค้งดั่งงูเลื้อยไปมา 99 โค้งซึ่งนับเป็นถนนที่สวยสุดติดอันดับของโลก

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านชม กุ๋ยกู่จ้านเต้า (หน้าผาลอยฟ้า) ตั้งอยู่ในเขตทิวทัศน์จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซานเป็นระเบียงหน้าผาที่ขนาบอยู่บนถ้ำกุ๋ยกู่ อันเป็นที่มาของชื่อระเบียงแห่งนี้ โดยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1400 เมตร และมีความยาว 1600 เมตร ซึ่งระเบียงหน้าผานี้จะมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นพิเศษกล่าวคือ เส้นทางเดินนั้นจะเป็นทางคดเคี้ยวเว้าเข้า-ออกไปมา ซึ่งมิใช่เป็นทางเรียบตรงเฉกเช่นระเบียงทั่วๆไป นำท่านชม ระเบียงแก้ว ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตก ของ เขาเทียนเหมินซาน เป็นระเบียงกระจกใสที่สร้างยื่นขนาบชิดเขา ออกไป 4 – 5 เมตร โดยสูงจากระดับน้ำทะเล 1,430 เมตร ความยาว 60 เมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับขนานนามว่า “ทางลอยฟ้าแห่งตะวันออก” ยามเมื่อได้มาเดินชมทัศนียภาพ จากระเบียงแก้วนี้ จะก่อให้เกิดความรู้สึกเฉกเช่นอยู่บนสรวงสวรรค์แลลงมายังพื้นพิภพก็ว่าได้

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านชมโชว์จินตลีลา ชุดนางจิ้งจอกขาว (THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX) ซึ่งมีนักแสดงคุณภาพกว่า 500 ชีวิตโลดแล่นอยู่บนเวทีกลางแจ้ง พร้อมด้วยแสง สี เสียง ตระการตา โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า สุดอลังการโชว์นี้กำกับการแสดงด้วยทีมงานระดับรางวัลออสการ์ เนื้อเรื่องจะกล่าวถึงความรักต่างเผ่าพันธุ์ระหว่างนางสุนัขจิ้งจอกขาวกับชายคนรัก ซึ่งทั้งคู่ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสู้เพื่อที่จะได้ครองรัก จนเกิดเป็นตำนานความรักที่แสนน่าประทับใจ โชว์ชุดนี้จัดแสดงโดยใช้เวทีกลางแจ้ง ซึ่งหากเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ฝนตก ฟ้าร้อง ไฟฟ้าขัดข้อง ฯลฯ หากทราบสาเหตุงดโชว์ก่อนการแสดง จะมีจัดโชว์พื้นเมืองให้ชมตามความเหมาะสมและเวลา หรือ หากระหว่างการแสดง ต้องหยุดชะงักลงกลางครัน เนื่องด้วยเหตุการณ์ข้างต้น ไม่สามารถเปลี่ยนไปชมโชว์อื่นได้ และ ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นได้ พัก ZHANGJIAJIE TIAN ZI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่แปด จางเจียเจี้ย – ฉางซา – เกาะส้ม – หวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ 张家界 - 长沙 - 橘子洲 - 黃兴路 - 曼谷

เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรม นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉางซา ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ธรรมชาติสองข้างทางที่งดงามพร้อมเก็บภาพประทับใจ

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางไป เกาะส้ม (Ju Zi Zhou Tou) เกาะกลางแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่กลางแม่น้ำเซียงเจียง มีความยาวจากเหนือถึงใต้ 6 กิโลเมตร กว้าง 0.5 กิโลเมตร เป็นสวนสาธารณะกลางแม่น้ำที่สวยงาม ประกอบด้วยสวนส้ม ร่มไม้ หอชมแม่น้ำ ป้ายสลักอักษรประธานเหมา ที่เขียนไว้เมื่อครั้งมาเที่ยว ในปี ค.ศ.1925 และหินแกะสลักรูปศรีษะของประธานเหมาสมัยยังหนุ่มความสูง 32 เมตรจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิง ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด เพื่อให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้านานาชนิดตามอัธยาศัย สำหรับเป็นของฝากของที่ระลึกแก่คนทางบ้านหรือญาติมิตรสหาย

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

19.40 น. เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE AIRWAYS เที่ยวบินที่ WE617

22.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยความสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
 11 – 18 เมษายน 2560 35,900 11,000

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ , ค่าภาษีสนามบินไทย+จีน
 2. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ ( 2 ท่านต่อ1 ห้อง)
 3. ค่าวีซ่าจีนยื่นแบบหมู่คณะ (หากลูกทัวร์มีวีซ่าแล้วจะทำการหักคืนให้ท่านละ 1,000 บาท )
 4. ค่ารถ , ค่าอาหาร+ เครื่องดื่ม , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 5. ระหว่างการเดินทาง ค่าประกันกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ วงเงินประกันไม่เกิน 1,000,000 บาท (ขึ้นกับอายุผู้เดินทาง) ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุไม่เกิน 500,000 บาท (ต้องมีใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จค่ารักษาระบุชื่อตามหนังสือเดินทางจากท้องที่ที่เกิดอุบัติเหตุจริง)
 6. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ( 150 หยวน )

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าปรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (ไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น เครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5. ค่าทิปเด็กยกกระเป๋าเข้าห้องพัก 5-10 หยวนต่อใบ

จองทัวร์ // ยกเลิก

 1. กรุณาส่งชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษตามหน้าพาสปอร์ต , สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (เพื่อใช้ทำประกัน)
 2. ชำระค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท (ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน) // ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง เพราะกรุ๊ปต้องวางมัดจำกับสายการบินและที่พักซึ่งไม่อาจขอเงินคืนได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1- 6 วัน - เก็บค่าบริการเต็ม 100 %
 3. เมื่อได้ทำการตกลงชำระเงินค่าทัวร์ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนกับทางบริษัทจะถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆตามที่ระบุไว้แล้ว

ท่านที่ถือบัตรAPEC

- โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิทธิการเข้า- ออกประเทศจีนโดยไม่มีวีซ่า กับหน่วยงานที่ออกบัตรนี้ให้กับท่านเพราะว่าบริษัท ทัวร์ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้ถือเอกสารนี้
- กรณีบัตรของท่านสูญหาย หรือลืมพกบัตร สายการบินอาจจะไม่ให้ท่าน CHECK-IN / ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาจจะไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเข้า-ออกเมือง และอาจต้องติดค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 1-2 อาทิตย์ เพื่อทำเรื่องการออกบัตรใหม่หรือขอทำวีซ่าใหม่ด้วยตนเอง ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นท่านต้องรับผิดชอบเอง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์

 1. การยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงรายการในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 2. ไม่รับผิดชอบและคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ หากท่านถูกปฏิเสธห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากกรณีใดๆก็ตาม
 3. ทำการเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มตามความเป็นจริง ถ้าสภาวะน้ำมันตลาดโลกมีการปรับราคาสูงขึ้น ซึ่งมีผลต่อราคาตั๋วและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน
 4. ในการรับผิดชอบหรือชดใช้ค่าเสียหายใดๆ อันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ ภัยปฏิวัติทางการเมือง ทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย ฯลฯ
 5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง ของสายการบิน หรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทจะปรับเปลี่ยน , ทดแทน รายการตามความเหมาะสมโดยจะไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าบริการนั้นๆได้
 6. ไม่รับผิดชอบหรือคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น หากท่านไม่ใช้บริการของบริษัทบางรายการ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าบริการได้ชำระแบบหมู่คณะก่อนออกเดินทางแล้ว
 7. ห้ามนำไฟแช็ค มีดพก กรรไกรตัดเล็บ หรือของมีคมทุกชนิด ขึ้นเครื่องบินและรถไฟหัวจรวดโดยเด็ดขาด เพราะอาจถูกยึดได้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

เข้าร้าน OTOP :

เนื่องจากนโยบายการท่องเที่ยวจีน ต้องการเผยแพร่สินค้าพื้นเมืองของประเทศเช่น ยาบัวหิมะ , หยก , ใบชา , ผ้าไหม ,ไข่มุก , นวดฝ่าเท้า ฯลฯ ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว จึงจำเป็นต้องบรรจุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ดังนั้น ใคร่ ขอความร่วมมือจากทุกๆท่านลงร้านแวะชมอย่างน้อย 45 – 60 นาที ซึ่งจะซื้อสินค้าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของ ท่านเป็นหลักสำคัญ
( ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือมาไว้ ณ ที่นี้ )

งดให้บริการ สิ่งของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง :

เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หวี แชมพู หมวกอาบน้ำ รองเท้าแตะ เป็นต้นใน โรงแรมต่างๆ (บางมณฑล) เนื่องจากรัฐบาลจีน กำหนดนโยบาย รณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อน และรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นกรุณาจัดนำสิ่งของใช้ดังกล่าวพกใส่กระเป๋าเดินทางด้วย แต่หากท่านใดต้องการใช้สิ่งของดังกล่าว จำเป็นจะ ต้องเสีย ค่าบริการเพิ่ม ตามราคาที่ทางโรงแรมกำหนดไว้

Download เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน