You are here:: ทัวร์อื่นๆ เที่ยวครั้งเดียว2ประเทศโตเกียว-ปักกิ่ง 5 วัน
 
 
พิมพ์

เที่ยวครั้งเดียว2ประเทศโตเกียว-ปักกิ่ง 5 วัน

รายละเอียดการยื่นขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

22.30 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ประตู 9-10 เคาน์เตอร์ U สายการบิน AIR CHINA โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารให้แก่ท่าน

วันที่สอง กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – นาริตะ – วัดอาซากุสะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่

00.55 น. เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA980
06.30 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง (แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อไปยังสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น)
09.25 น. ออกเดินทางสู่ “เมืองนาริตะ” ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ CA 925
13.55 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว “ญี่ปุ่น” เป็นประเทศหมู่เกาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรเกาหลีและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้น ส่วนทางทิศเหนือติดกับประเทศรัสเซีย มีทะเลโอค็อตสก์เป็นเส้นแบ่งแดน ตัวอักษรคันจิของชื่อญี่ปุ่นแปลว่าถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์ จึงทำให้บางครั้งถูกเรียกว่าดินแดนอาทิตย์อุทัย เกาะที่ใหญ่ที่สุดก็ คือ เกาะฮอนชู ฮอกไกโด คิวชู และ ชิโกกุ ตามลำดับ เกาะของญี่ปุ่นส่วนมากจะเป็นหมู่เกาะภูเขา ซึ่งในนั้นมีจำนวนหนึ่งเป็นภูเขาไฟ เช่น ภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ นำท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว นำท่านชม “วัดเซ็นโซจิ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุน และซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ)” มีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่โดยมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านค้า แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ, ตุ๊กตาแมวกวัก, ดาบซามูไร, ชุดกิโมโน, ร่มญี่ปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะก็สามารถหาซื้อได้ที่ถนนแห่งนี้ จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่บริเวณ จังหวัดชิซึโอะกะ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของจังหวัดโตเกียว ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ KAWAGUCHIKO HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ บริการอาหารเย็นแบบญี่ปุ่น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (หรืออาหารบุฟเฟต์) หลังอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกับการแช่น้ำร้อนในออนเซ็น ภายในโรงแรม

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ – ทะเลสาบอาชิ – ล่องเรือโจรสลัด – โอวาคุดานิ – ช้อปชินจูกุ – นาริตะ

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านขึ้นสู่ภูเขาไฟอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น “ภูเขาไฟฟูจิ” ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิซึ่งว่ากันว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก ณ ชั้นที่ 5 ซึ่งในวันที่ทัศนวิสัยอำนวย ท่านจะได้มองเห็นยอดภูเขาอันสวยงามรอบภูเขาจะเต็มไปด้วยธรรชาติอันงดงาม นำท่านเดินทางสู่“วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” แล้วนำท่านเปลี่ยนอิริยาบถไป “ล่องเรือโจรสลัด” สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์อันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิที่สะท้อนบนพื้นผิวของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาล่องประมาณ 30 นาที) 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิอันเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิทำให้ปิดทางออกของน้ำในทะเลสาบ นอกจากนี้ทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นตำนานของ “วัดฮาโกเน่” ซึ่งปัจจุบันจมอยู่ภายใต้ทะเลสาบคงเหลือให้เห็นเพียงเสาประตูวัดเท่านั้น เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้าเรือ” เพื่อบันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “โอวาคุดานิ” หุบเขานรก (โดยรถบัสปรับอากาศ) ที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปีก่อน ทำให้เกิดบ่อน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ำและควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของกำมะถันอยู่ด้วยโดยความร้อนของน้ำที่ผุดขึ้นมานั้นสามารถต้มไข่ให้สุกได้เลยทีเดียว และไข่ที่ต้มจากบ่อนี้เปลือกของไข่จะมีสีดำสนิทซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่า “กินไข่ดำหนึ่งฟองจะทำให้อายุยืนขึ้นเจ็ดปี” ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงโตเกียว จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว “ชินจูกุ” ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นนับพันร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่และถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสำอาง เป็นต้น ซึ่ง “ชินจูกุ” หมายถึง “ที่พำนักใหม่” ในสมัยเอโดะ โตกุกาว่า อิเอยะสึ ได้มีคำสั่งให้สำรวจย่านนี้ตามคำขอของพวกพ่อค้าและตั้งเมืองหน้าด่านขึ้นบนถนนโคชุไคโด ไม่นานก็กลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น มีทั้งโรงน้ำชา ร้านค้า โรงเตี๊ยมและหอคณิกาอีกกว่า 50 แห่ง
ค่ำ อาหารค่ำอิสระ (ไม่รวมอาหารค่ำ) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
พัก RADISSON HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ วัดนาริตะ – ช้อปปิ้ง เอออนพลาซ่า – นาริตะ – ปักกิ่ง

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม “วัดนาริตะซัน” ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วัดที่ได้รับความนิยมอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เลือกซื้อ “เครื่องราง” หรือ “ฮู้” ต่างๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองมากมายในราคาเป็นกันเอง นำท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าที่มีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารกลางวัน) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าที่สามารถเลือกไปเป็นฝากคนทางบ้านได้ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ”
19.00 น. เหินฟ้าสู่ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน โดย สายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 926
22.15 น. ถึงสนามบินปักกิ่ง หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก “ปักกิ่ง” หรือ เป่ย์จิง (Beijing) เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า “จิง” ตั้งอยู่ที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย เริ่มตั้งเป็นเมืองตั้งแต่ปี 1928 ปัจจุบันแบ่งเป็น 16 เขตและ 2 อำเภอ เป็นนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง พื้นที่ทั่วนครเป่ยจิงมีถึง 16,800 ตารางกิโลเมตร ถึงสิ้นปี 2002 นครเป่ยจิงมีประชากรราว 1,136,300 คน นครเป่ยจิงเป็นศูนย์กลางทางด้านการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมชนทางการคมนาคมทั่วประเทศจีน และถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและทั่วโลก แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีกำแพงเมืองจีน พระราชวังโบราณ หอฟ้าเทียนถาน สุสานจักรพรรดิสมัยราชวงศ์หมิง วังฤดูร้อนอี๋เหอหยวนและภูเขาเซียงซาน เป็นต้น ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีนซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับมณฑล หลังจากปักกิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชา ชนจีนในปี 1949
พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า เทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – นวดฝ่าเท้า – ศูนย์สมุนไพร – ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม เที่ยวชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน (ความหมายประตูของสันติภาพอย่างสวรรค์) เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆซึ่งบริเวณนั้นยังเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์วีรชนศาลาประชาคม จัตุรัสเทียนอันเหมินล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส จากนั้นเที่ยวชมพระราชวังต้องห้ามกู้กง (THE FORBIDDEN CITY) สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า “กู้กง” หมายถึง พระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “จื่อจิ้นเฉิง” แปลว่า พระราชวังต้องห้าม เหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้ามเนื่องจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็นที่ต้องห้าม คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้ โบราณสถานแห่งนี้เป็นสิ่งก่อสร้างทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำท่านชมอาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมตำหนักว่าราชการพระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา จากนั้นนำท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการ นวดฝ่าเท้า เป็นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารให้ท่านได้อิสระช้อบปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
19.40 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์ไ ชน่า (AIR CHINA) เที่ยวบินที่ CA979
23.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องมาจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ..........บาท
เด็ก 1 ท่านพักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ..........บาท
เด็ก (มีเตียง)พักรวมกับผู้ใหญ่ 2ท่าน ..........บาท
เด็ก(ไม่มีเตียง)พักรวมกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ..........บาท
พักเดี่ยว ..........บาท

ค่าบริการนี้เป็นราคาพิเศษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์งดแจกของกำนันทุกชนิด

อัตรานี้รวม ตั๋วเครื่องบินไป – กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางที่ระบุในโปรแกรม (ไป – กลับพร้อมกันทั้งคณะ) กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว // ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ // ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น // ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ // โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (พักห้องละ 2 ท่าน) // ค่ารถ - รับส่งนำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง // ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ // ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) //หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม ค่าทำหนังสือเดินทาง // ค่าทิปพนักงานขับรถ // ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% // ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น // ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
การสำรองที่นั่ง กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท ชำระโดยโอนเงินผ่านธนาคารและแฟกซ์รายชื่อผู้เดินทางเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ(ตามหน้าพาสปอร์ต) พร้อมระบุหมายเลยโทรศัพท์ติดต่อกลับและโปรแกรมวันที่เดินทางมายังเบอร์แฟกซ์ 02-2145077 และส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
เงื่อนไข 1. ถ้าหากยกเลิก 15 วันก่อนการเดินทาง หักมัดจำท่านละ 10,000 บาท 2. ถ้าหากยกเลิกก่อนออกเดินทาง 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และจะคืนส่วนที่เหลือให้กับ ท่าน ซึ่งอาจจะได้เฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ( ขอสงวนสิทธิ์ตามแต่ละสายการบินนั้นๆ )
หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตั๋วทุกชนิด เพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากมีอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, หรือ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องจากความประมาท ของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ ตัวนักท่องเที่ยวเอง เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ